Vista previa e impresión

Propiedades
 
19
Prano lejen për ndërtim
(e modifikur më: 5/18/2017)

Espera hasta paso siguiente

15 ditë  -  20 ditë

Rezultatet e pritshme

Leje për ndërtim Leje për ndërtim

Korniza kohore

Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 15 ditë - Max. 20 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për ndërtim (ENG)
Ligji për ndërtim (ENG)
Neni 62a
2. Ligji për ndërtim (SQ)
Ligji për ndërtim (SQ)
Neni 62a

Informacion shtesë

Komuna në afat prej 3 ditësh nga dita e lëshimit të lejes për ndërtim lajmëron fqinjët për projektin ndërtimor dhe u jep afat prej 15 ditë për ankesa ose mospajtime. 15 ditë pas lëshimit të lejes për ndërtim, në qoftë se nuk ka ankesa, leja për ndërtim bëhet e ploëtfuqishme. Pas plotëfuqishmërisë së lejes, aplikuesi njoftohet me SMS ose email se leja për ndërtim mund të merret nga sistemi elektronik ose personalisht nga hapësirat e sektorit për urbanizëm,

Kërkim ndihme: Komuna e Gostivarit

Enti përkatës

Komuna e Gostivarit

Bul. Vëllezërit Gjinoski, Nr. 61 , Gostivar 1230
Tel: +389 42 21 35 11
Fax: +389 42 21 44 06
Email: info@gostivari.gov.mk
Website: www.gostivari.gov.mk

Njësia përkatëse

Sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

E hë: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mar: 08:00-10:30, 11:00-16:00
Mër: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E enj: 08:00-10:30, 11:00-16:00
E pre: 08:00-10:30, 11:00-16:00

Personi përgjegjës

Jeton Salija

Udhëheqës i sektori për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor
Tel: +389 42 21 35 11
Email: jeton.salija@gostivari.gov.mk
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License