Vista previa e impresión

Propiedades
 
Përmbledhje e procedurës
 

Ku të shkoni ? (5)

Duhet të shkoni në institucionet vijuese. Numri që shfaqet, tregon sa ndërveprime janë të nevojshme me secilin subjekt.
Çdo avokat apo kontabilist i liçencuar (x 3)
1 2 5
Çdo avokat apo kontabilist i liçencuar
Çdo vlerësues i liçencuar (x 2)
* *
Çdo vlerësues i liçencuar
Çdo bankë komerciale (x 2)
* 9
Çdo bankë komerciale
Çdo zyrë notariale
6
Çdo zyrë notariale
Çdo prodhues për vula (x 2)
7 8
Çdo prodhues për vula
Agjencioni për punësime
10
Agjencioni për punësime

Çfarë do të merrni (4)

Synimi i kësaj procedure është të merren këto doukumente.
Raport i vlerësimit
*
Raport i vlerësimit
Vendimi për firmën e regjistruar
5
Vendimi për firmën e regjistruar
Vula të firmës
8
Vula të firmës
Karta bankare e firmës
9
Karta bankare e firmës
Vërtetim për punësimin e regjistruar
10
Vërtetim për punësimin e regjistruar

Dokumentet e nevojshme 

Dokumentet me shirit të gjelbër do t'u jepen gjatë procedurës
Letërnjoftim (x 4)
1 3 6 9
Letërnjoftim
Fatura e prokurimit
*
Fatura e prokurimit
Fletëpagesë
*
Fletëpagesë
Deklarata për themelim të firmës
3
Deklarata për themelim të firmës
Deklaratë në bazë të nenit 29
3
Deklaratë në bazë të nenit 29
Deklaratë në bazë të nenit 7
3
Deklaratë në bazë të nenit 7
Deklaratë në bazë të nenit 32
3
Deklaratë në bazë të nenit 32
Deklaratë e avokatit
3
Deklaratë e avokatit
Nënshkrim i verifikuar
3
Nënshkrim i verifikuar
Autorizim dhënë avokatit apo kontabilistit
3
Autorizim dhënë avokatit apo kontabilistit
Deklaratë e udhëheqësit
3
Deklaratë e udhëheqësit
Raport i vlerësimit
3
Raport i vlerësimit
Deklaratë për themelim firme me depozitim monetar
3
Deklaratë për themelim firme me depozitim monetar
Fetëpagesë e pagesës së depozitës monetare
3
Fetëpagesë e pagesës së depozitës monetare
Vendim ekzistues i firmës së regjistruar
7
Vendim ekzistues i firmës së regjistruar
Vendimi për firmën e regjistruar
9
Vendimi për firmën e regjistruar
Nënshkrim i verifikuar
9
Nënshkrim i verifikuar
Formular për identifikim të klientit
9
Formular për identifikim të klientit
Formular aplikimi për llogari
9
Formular aplikimi për llogari
Pyetësor FATCA
9
Pyetësor FATCA
Autorizim për llogarinë
9
Autorizim për llogarinë
Formular për regjistrim të punësimit
10
Formular për regjistrim të punësimit
Autorizim për punësime
10
Autorizim për punësime
Vendimi për firmën e regjistruar
10
Vendimi për firmën e regjistruar

Sa kushton?

Kostoja e procedurës  MKD  9,850

Detaje mbi shpenzimet

Llogarisni shpenzimet

MKD 9,000
Shuma e shërbimit të agjentit
MKD 150
Shuma për verifikim të nënshkrimit
MKD 700
Shuma për vulat

Sa zgjat?

Koha totale e vlerësuar është llogaritur duke shtuar kohën e kaluar: 1) duke pritur në radhë, 2) në sportel dhe 3) në mes të hapave.
  Min. Max.
Koha totale (përmbledhje): 2 ditë 4 ditë
nga e cila:
Pritja në radhë (përmbledhje): 40mn 2h. 10mn
Koha në sportel: 1h. 20mn 2h. 35mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm (përmbledhje): 2 ditë 5 ditë

Arsyetimi ligjor?

Normat që arsyetojnë procedurën dhe përmbajtjen e saj
Law on trade companies Ligji për shoqëritë tregtare (ENG)
  Nenet 21, 29 (paragrafi 6), 32 (paragrafi 1), 35, 84 (paragrafi 2), 170 (paragrafi 2), 172
Law on trade companies (ALB) Ligji për shoqëritë tregtare (SQ)
  Nenet 21, 29 (paragrafi 6), 32 (paragrafi 1), 35, 84 (paragrafi 2), 170 (paragrafi 2), 172
Law on one- stop- shop system and keeping a trade register and a register of other legal entities Ligji për sistemin njësportel (ENG)
  Nenet 4, 6, 11, 12, 12 a, 34 a
Law on one- stop- shop system (AL) Ligji për sistemin njësportel (SQ)
  Nenet 4, 6, 11, 12, 12 a, 34 a
Lawyer tariff Tarifa për avokatët (MK)
  Neni 8 (paragrafi 17)
Tariff for notary services Tarifa për shërbimet notariale (MK)
  Nenet 38, 55
Appraiser tariff Tarifa për vlerësuesit (MK)
  Neni 3 (paragrafi 2)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License