Vista previa e impresión

Propiedades
 
Përmbledhje e procedurës
 

Ku të shkoni ? (7)

Duhet të shkoni në institucionet vijuese. Numri që shfaqet, tregon sa ndërveprime janë të nevojshme me secilin subjekt.
Agjencioni për kadastër të patundshmërisë
1
Agjencioni për kadastër të patundshmërisë
Çdo bankë komerciale (x 3)
2 13 16
Çdo bankë komerciale
Komuna e Gostivarit (x 3)
3 4 18
Komuna e Gostivarit
Çdo gjeodet i liçencuar (x 2)
5 6
Çdo gjeodet i liçencuar
Çdo arkitekt i liçencuar (x 2)
7 9
Çdo arkitekt i liçencuar
Çdo zyrë notariale
8
Çdo zyrë notariale
ÇDO BANKË E AUTORIZUAR (x 3)
10 11 12
ÇDO BANKË E AUTORIZUAR

Çfarë do të merrni (7)

Synimi i kësaj procedure është të merren këto doukumente.
Fletë pronësie
1
Fletë pronësie
Çertifikatë nga plani kadastror
1
Çertifikatë nga plani kadastror
Çertifikatë nga plani detaj urbanistik
4
Çertifikatë nga plani detaj urbanistik
Elaborati për të dhëna numerike
6
Elaborati për të dhëna numerike
Projekti themelor
9
Projekti themelor
Kontratë për kompensim për rregullim të tokës ndërtimore
18
Kontratë për kompensim për rregullim të tokës ndërtimore
Leje e plotëfuqishme për ndërtimi
20
Leje e plotëfuqishme për ndërtimi

Dokumentet e nevojshme 

Dokumentet me shirit të gjelbër do t'u jepen gjatë procedurës
Kërkesë për fletë pronësie
1
Kërkesë për fletë pronësie
Kërkesë për çertifikatë nga plani kadastror
1
Kërkesë për çertifikatë nga plani kadastror
Fletëpagesë (x 2)
2 13
Fletëpagesë
Kërkesë për çertifikatë nga plani detaj urbanistik
3
Kërkesë për çertifikatë nga plani detaj urbanistik
Çertifikatë nga plani kadastror (x 3)
3 7 14
Çertifikatë nga plani kadastror
Fletë pronësie (x 3)
3 7 14
Fletë pronësie
Pagesa për çertifikatë nga plani
3
Pagesa për çertifikatë nga plani
Numër arkivi
4
Numër arkivi
Çertifikatë nga plani detaj urbanistik (x 3)
5 7 14
Çertifikatë nga plani detaj urbanistik
Elaborati për të dhëna numerike (x 2)
7 14
Elaborati për të dhëna numerike
Letërnjoftim (x 3)
8 10 12
Letërnjoftim
Autorizim arkitektit (shembull)
8
Autorizim arkitektit (shembull)
Pagesa e taksës
14
Pagesa e taksës
Projekti themelor
14
Projekti themelor
Autorizim i notarizuar
14
Autorizim i notarizuar
Elaborat për mbrojtje nga zjarre
14
Elaborat për mbrojtje nga zjarre
Faza e makinerisë
14
Faza e makinerisë
Raport nga revizioni për fazat e projektit themelor
14
Raport nga revizioni për fazat e projektit themelor
Raport nga revizioni për fazat e projektit themelor
14
Raport nga revizioni për fazat e projektit themelor
Fletëpagesë për rregullim të tokës ndërtimore
16
Fletëpagesë për rregullim të tokës ndërtimore
Pagesa për rregullim të tokës ndërtimore
17
Pagesa për rregullim të tokës ndërtimore
Draft kontratë
18
Draft kontratë

Sa kushton?

Kostoja e vlerësuar për procedurën  MKD  8,483.14

ndryshoni vlerat me

Detaje mbi shpenzimet

Llogarisni shpenzimet

MKD 183
Çertifikatë nga plani kadastror
MKD 180
Fletë e pronësisë
MKD 500
Taksa për çertifikatë nga plani detaj urbanistik
MKD 2,173
Për parcelë
18 % of total cost
- MKD 391.14
Total cost: 2,173
MKD 676
Për çdo parcelë shtesë
MKD 100
Verifikim i autorizimit
MKD 50
Taksa gjyqësore
MKD 400
MKD 50
Taksa gjyqësore
MKD 2,280
Pagesa e aplikimit për token
MKD 1,500
Taksa e kërkesës për leje ndërtimi

Sa zgjat?

Koha totale e vlerësuar është llogaritur duke shtuar kohën e kaluar: 1) duke pritur në radhë, 2) në sportel dhe 3) në mes të hapave.
  Min. Max.
Koha totale (përmbledhje): 44 ditë 86 ditë
nga e cila:
Pritja në radhë (përmbledhje): 55mn 3h. 20mn
Koha në sportel: 1h. 2h. 40mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm (përmbledhje): 44 ditë 86 ditë

Arsyetimi ligjor?

Normat që arsyetojnë procedurën dhe përmbajtjen e saj
The law of cadastral real estate Ligji për kadastër të patundshmërive (MK)
  Nenet 2), 8, 156 ( paragrafi 1
Law on cadastral real estate (Al) Ligji për kadastër të patundshmërive (SQ)
Construction law Ligji për ndërtim (ENG)
  Nenet 2 (paragrafi 1, 3 (paragrafi 2, 3 ( paragrafi 1), 3, 3 (paragrafi 20, 4), 4a (paragrafi 1, 8, 9, 11), 12), 14), 20, 21, 43 (paragrafi 1), 47 (paragrafi 1), 47 (paragrafi 6), 59 (paragrafi 11), 59 (paragrafi 13), 59 (paragrafi 2), 59 (paragrafi 2, 62 a
Construction law (AL) Ligji për ndërtim (SQ)
  Nenet 2 (paragrafi 1, 3 (paragrafi 2, 3 (paragrafi 1), 3, 3 (paragrafi 20, 4), 4a (paragrafi 1, 8, 9, 11), 12), 14), 20, 21, 43 (paragrafi 1), 47 (paragrafi 1), 47 (paragrafi 6), 59 (paragrafi 11), 59 (paragrafi 13), 59 (paragrafi 2), 59 (paragrafi 2, 62 a
Law on administrative taxes Ligji për taksat administrative (MK)
  Nenet 37 (tarifa 80), 37 (tarifa 85)
Tariff for geodets Tarifa për shërbimet gjeodezike (MK)
  Neni 2 (paragrafi 6)
Tariff for notary services Tarifa për shërbimet notariale (MK)
  Nenet 15, 35 (paragrafi 1)
Tariff for geodetic and cadastral data system Tarifa për të dhënat nga sistemi gjeodezik- kadastror (MK)
  Nenet 8, 10
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License