Lista e hapave
(Numri total i hapave: 12)
Regjitrohu në regjistrin e zejtarëve  (3)
Regjistro biznesin në regjistër qendror  (4)
Siguroi kërkesat pas regjistrimit  (5)

Vista previa e impresión

Propiedades
 
Përmbledhje e procedurës
 

Ku të shkoni ? (6)

Duhet të shkoni në institucionet vijuese. Numri që shfaqet, tregon sa ndërveprime janë të nevojshme me secilin subjekt.
Çdo bankë komerciale (x 3)
1 4 11
Çdo bankë komerciale
Oda ekonomike rajonale e zejtarëve (x 3)
2 3 7
Oda ekonomike rajonale e zejtarëve
Regjistri qendror (x 2)
5 6
Regjistri qendror
Çdo zyrë notariale
8
Çdo zyrë notariale
Çdo prodhues për vula (x 2)
9 10
Çdo prodhues për vula
Agjencioni për punësime
12
Agjencioni për punësime

Çfarë do të merrni (5)

Synimi i kësaj procedure është të merren këto doukumente.
Vendimi për regjistrim të zejtarëve
3
Vendimi për regjistrim të zejtarëve
Vendim për subjektin e regjistruar
7
Vendim për subjektin e regjistruar
Vulë e subjektit
10
Vulë e subjektit
Kartë bankare e subjektit
11
Kartë bankare e subjektit
Vërtetim për punësimin e regjistruar
12
Vërtetim për punësimin e regjistruar

Dokumentet e nevojshme 

Dokumentet me shirit të gjelbër do t'u jepen gjatë procedurës
Fletëpagesë (x 2)
1 4
Fletëpagesë
Letërnjoftim (x 3)
2 8 11
Letërnjoftim
Kërkesë për regjistrim të zejtarëve
2
Kërkesë për regjistrim të zejtarëve
Pagesa për aplikim të zejtarëve
2
Pagesa për aplikim të zejtarëve
Çertifikatë për mjeshtëri
2
Çertifikatë për mjeshtëri
Formular për regjistrim të zejtarëve në regjistër qendror
5
Formular për regjistrim të zejtarëve në regjistër qendror
Vendimi për regjistrim të zejtarëve (x 2)
5 12
Vendimi për regjistrim të zejtarëve
Vendim për subjektin e regjistruar (x 2)
9 12
Vendim për subjektin e regjistruar
Vendim për subjektin e regjistruar
11
Vendim për subjektin e regjistruar
Nënshkrim i verifikuar
11
Nënshkrim i verifikuar
Formular për identifikim të klientit
11
Formular për identifikim të klientit
Formular aplikimi për llogari
11
Formular aplikimi për llogari
Pyetësor FATCA
11
Pyetësor FATCA
Autorizim për llogarinë
11
Autorizim për llogarinë
Formular për regjistrim të punësimit
12
Formular për regjistrim të punësimit
Autorizim për punësime
12
Autorizim për punësime

Sa kushton?

Kostoja e procedurës  MKD  2,257

Detaje mbi shpenzimet

Llogarisni shpenzimet

MKD 50
Shuma e taksës
MKD 505
Shuma paushalle për regjistrim në regjistër qendror
MKD 753
Sistemi njësportel
MKD 99
Publikim në veb faqen e regjistrit qendror
MKD 150
Shuma për verifikimin e nënshkrimit
MKD 700
Stamps fee

Sa zgjat?

Koha totale e vlerësuar është llogaritur duke shtuar kohën e kaluar: 1) duke pritur në radhë, 2) në sportel dhe 3) në mes të hapave.
  Min. Max.
Koha totale (përmbledhje): 1 ditë 3 ditë
nga e cila:
Pritja në radhë (përmbledhje): 55mn 2h. 45mn
Koha në sportel: 1h. 20mn 2h. 35mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm (përmbledhje): 1 ditë 3 ditë

Arsyetimi ligjor?

Normat që arsyetojnë procedurën dhe përmbajtjen e saj
Law on one- stop- shop system and keeping a trade register and a register of other legal entities Ligji për sistemin njësportel (ENG)
  Nenet 12, 12 a
Law on one- stop- shop system (AL) Ligji për sistemin njësportel (SQ)
  Nenet 12, 12 a
Law on administrative taxes Ligji për taksat administrative (MK)
  Neni 37 (tarifa 1)
Law on artisans (MK) Ligji për zejtari (MK)
  Nenet 12, 13, 14, 16
Law on crafts Ligji për zejtari (SQ)
  Nenet 12, 13, 16, 141
Single trade register tariff Tarifa për regjistrin qendror (MK)
  Nenet 41, 42
Tariff for notary services Tarifa për shërbimet notariale (MK)
  Nenet 38, 55
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License