Vista previa e impresión

Propiedades
 
Përmbledhje e procedurës
 

Ku të shkoni ? (6)

Duhet të shkoni në institucionet vijuese. Numri që shfaqet, tregon sa ndërveprime janë të nevojshme me secilin subjekt.
Agjencioni për kadastër të patundshmërisë
1
Agjencioni për kadastër të patundshmërisë
Çdo bankë komerciale (x 2)
2 9
Çdo bankë komerciale
Komuna e Gostivarit (x 5)
3 4 10 11 12
Komuna e Gostivarit
Çdo arkitekt i liçencuar (x 2)
5 7
Çdo arkitekt i liçencuar
Çdo zyrë notariale
6
Çdo zyrë notariale
Regjistri qendror
8
Regjistri qendror

Çfarë do të merrni (6)

Synimi i kësaj procedure është të merren këto doukumente.
Fletë pronësie
1
Fletë pronësie
Çertifikatë nga plani kadastror
1
Çertifikatë nga plani kadastror
Çertifikatë nga plani
4
Çertifikatë nga plani
Projekti arkitekturor
7
Projekti arkitekturor
Vendim për regjistrim firme
8
Vendim për regjistrim firme
Leje për vendosje të pajisjes urbane
12
Leje për vendosje të pajisjes urbane

Dokumentet e nevojshme 

Dokumentet me shirit të gjelbër do t'u jepen gjatë procedurës
Kërkesë për fletë pronësie
1
Kërkesë për fletë pronësie
Kërkesë për çertifikatë nga plani kadastror
1
Kërkesë për çertifikatë nga plani kadastror
Fletëpagesë (x 2)
2 9
Fletëpagesë
Kërkesë për çertifikatë nga plani detaj urbanistik
3
Kërkesë për çertifikatë nga plani detaj urbanistik
Çertifikatë nga plani kadastror
3
Çertifikatë nga plani kadastror
Fletë pronësie (x 2)
3 10
Fletë pronësie
Pagesa për çertifikatë nga plani
3
Pagesa për çertifikatë nga plani
Numër arkivi
4
Numër arkivi
Çertifikatë nga plani kadastror
5
Çertifikatë nga plani kadastror
Fletë pronësie
5
Fletë pronësie
Çertifikatë nga plani
5
Çertifikatë nga plani
Letërnjoftim
6
Letërnjoftim
Autorizim arkitektit (shembull)
6
Autorizim arkitektit (shembull)
Kërkesë për shfrytëzim të hapësirës publike
10
Kërkesë për shfrytëzim të hapësirës publike
Pagesa e taksës për kërkesë
10
Pagesa e taksës për kërkesë
Çertifikatë nga plani kadastror
10
Çertifikatë nga plani kadastror
Çertifikatë nga plani
10
Çertifikatë nga plani
Projekti arkitekturor
10
Projekti arkitekturor
Vendim për regjistrim firme
10
Vendim për regjistrim firme
Kontratë qeraje
10
Kontratë qeraje

Sa kushton?

Kostoja e procedurës  MKD  2,043

Detaje mbi shpenzimet

Llogarisni shpenzimet

MKD 183
Çertifikatë nga plani kadastror
MKD 180
Fletë e pronësisë
MKD 500
Taksa për planin e detajuar urbanistik
MKD 100
Verifikim i autorizimit
MKD 50
Taksë gjyqësore
MKD 30
Harxhime tjera
MKD 400
MKD 600
Taksa e aplikimit për vendosje të pajisjes urbane

Sa zgjat?

Koha totale e vlerësuar është llogaritur duke shtuar kohën e kaluar: 1) duke pritur në radhë, 2) në sportel dhe 3) në mes të hapave.
  Min. Max.
Koha totale (përmbledhje): 30 ditë 60 ditë
nga e cila:
Pritja në radhë (përmbledhje): 25mn 2h.
Koha në sportel: 55mn 2h. 30mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm (përmbledhje): 30 ditë 60 ditë

Arsyetimi ligjor?

Normat që arsyetojnë procedurën dhe përmbajtjen e saj
The law of cadastral real estate Ligji për kadastër të patundshmërive (MK)
  Nenet 2), 8, 156 ( paragrafi 1
Law on cadastral real estate (Al) Ligji për kadastër të patundshmërive (SQ)
Construction law Ligji për ndërtim (ENG)
  Neni 3 (paragrafi1)
Construction law (AL) Ligji për ndërtim (SQ)
  Neni 3 (paragrafi 1)
Law on administrative taxes Ligji për taksat administrative (MK)
  Nenet 37 (tarifa 80), 37 (tarifa 14)
Law on municipal taxes (MK) Ligji për taksat komunale (MK)
  Neni 9 (paragrafi 2)
Law on municipal taxes (AL) Ligji për taksat komunale (SQ)
  Neni 9 (paragrafi 2)
Law on catering (MK) Ligji për veprimtari hoteliere (MK)
  Neni 12 (paragrafi 3)1
Law on catering (AL) Ligji për veprimtari hoteliere (SQ)
  Neni 12 (paragrafi 3)
Law on local self-governance (MK) Ligji për vetqeverisje lokale (MK)
  Neni 20
Law on local self-governance Ligji për vetqeverisje lokale (SQ)
  Neni 20
Tariff for notary services Tarifa për shërbimet notariale (MK)
  Nenet 2), 15, 35 (paragrafi 1), 55 (paragrafi 1
Tariff for geodetic and cadastral data system Tarifa për të dhënat nga sistemi gjeodezik- kadastror (MK)
  Nenet 8, 10
Decisions of the municipal council Vendim i Këshillit Komunal
  Nenet 6, 9 (paragrafi 6), 9 (paragrafi 8), 9, 10, 14, 15
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License