Vista previa e impresión

Propiedades
 
Përmbledhje e procedurës
 

Ku të shkoni ? (8)

Duhet të shkoni në institucionet vijuese. Numri që shfaqet, tregon sa ndërveprime janë të nevojshme me secilin subjekt.
Regjistri qendror
1
Regjistri qendror
Çdo kompani për sigurime (x 2)
2 4
Çdo kompani për sigurime
Çdo bankë komerciale (x 5)
3 6 10 13 18
Çdo bankë komerciale
Çdo stacion i autorizuar për kontroll teknik (x 2)
5 7
Çdo stacion i autorizuar për kontroll teknik
Qendër e autorizuar për kontroll të kushteve tekniko-eksploatuese (x 3)
8 9 11
Qendër e autorizuar për kontroll të kushteve tekniko-eksploatuese
Agjencioni për punësime
12
Agjencioni për punësime
Çdo trajnues i autorizuar
14
Çdo trajnues i autorizuar
Komuna e Gostivarit (x 7)
Komuna e Gostivarit

Çfarë do të merrni (10)

Synimi i kësaj procedure është të merren këto doukumente.
Vërtetim për gjendjen e firmës
1
Vërtetim për gjendjen e firmës
Leje qarkullimi
7
Leje qarkullimi
Etiketë e regjistrimit
7
Etiketë e regjistrimit
Vërtetim për kushtet tekniko-eksploatuese
11
Vërtetim për kushtet tekniko-eksploatuese
Vërtetim për standardet ekologjike
11
Vërtetim për standardet ekologjike
Çertifikatë trajnimi
14
Çertifikatë trajnimi
Vërtetim nga testimi për shofer
16
Vërtetim nga testimi për shofer
Vërtetim nga trajnimi për shofer
19
Vërtetim nga trajnimi për shofer
Liçensë transporti
22
Liçensë transporti
Liçensë për automjetin
22
Liçensë për automjetin

Dokumentet e nevojshme 

Dokumentet me shirit të gjelbër do t'u jepen gjatë procedurës
Kërkesë
1
Kërkesë
Leje qarkullimi ekzistuese (x 5)
2 5 7 9 20
Leje qarkullimi ekzistuese
Letërnjoftim (x 3)
2 14 16
Letërnjoftim
Vërtetim për gjendjen e firmës (x 3)
2 7 20
Vërtetim për gjendjen e firmës
Fatura e siguracionit të automjetit
3
Fatura e siguracionit të automjetit
Fletëpagesë (x 5)
3 6 10 13 18
Fletëpagesë
Pagesë e siguracionit të automjetit
4
Pagesë e siguracionit të automjetit
Fatura për kontroll teknik
6
Fatura për kontroll teknik
Kërkesë për leje qarkullimi
7
Kërkesë për leje qarkullimi
Siguracion i automjetit
7
Siguracion i automjetit
Pagesa për kontroll teknik
7
Pagesa për kontroll teknik
Pagesa për rrugët publike
7
Pagesa për rrugët publike
Pagesë për etiketën e regjistrimit
7
Pagesë për etiketën e regjistrimit
Kërkesë për kushtet tekniko-eksploatuese
9
Kërkesë për kushtet tekniko-eksploatuese
Pagesë e taksës për kushte tekniko-eksploatuese
9
Pagesë e taksës për kushte tekniko-eksploatuese
Fatura për kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese
10
Fatura për kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese
Pagesë për kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese
11
Pagesë për kontrollin e kushteve tekniko-eksploatuese
Kërkesë për vërtetim të punësimit të regjistruar
12
Kërkesë për vërtetim të punësimit të regjistruar
Autorizim për punësime
12
Autorizim për punësime
Kërkesë për trajnim
14
Kërkesë për trajnim
Pagesë për trajnimin
14
Pagesë për trajnimin
Patentë shoferi
14
Patentë shoferi
Kërkesë për testim
15
Kërkesë për testim
Çertifikatë trajnimi
15
Çertifikatë trajnimi
Pagesa për çertifikatë
19
Pagesa për çertifikatë
Vërtetim nga testimi për shofer
19
Vërtetim nga testimi për shofer
Kërkesë për liçensë transporti
20
Kërkesë për liçensë transporti
Pagesa e taksës për liçensën
20
Pagesa e taksës për liçensën
Pagesa e liçensës për automjetin
20
Pagesa e liçensës për automjetin
Vërtetim për punësimin e regjistruar
20
Vërtetim për punësimin e regjistruar
Çertifikatë për shofer
20
Çertifikatë për shofer
Vërtetim për kushtet tekniko-eksploatuese
20
Vërtetim për kushtet tekniko-eksploatuese
Vërtetim për standardet ekologjike
20
Vërtetim për standardet ekologjike

Sa kushton?

Kostoja e procedurës  MKD  32,163

Detaje mbi shpenzimet

Llogarisni shpenzimet

MKD 256
Taksa për kërkesën
MKD 6,416
Vehicle insurance fee
MKD 248
Passenger insurance fee
MKD 50
Technical clearance application fee
MKD 2,456
Shuma e kontrollit teknik
MKD 110
Technical control application fee
MKD 60
Taksa për etiketën e regjistrimit
MKD 1,317
Taksa për rrugët publike
MKD 3,000
Shuma për vërtetimin e kushteve tekniko-ekspoatuese dhe ekologjike
MKD 6,000
Shuma për trajnim
MKD 250
Taksa për çertifikatë shoferi
MKD 6,000
Taksa për liçensë transporti
MKD 6,000
Taksa për liçensë të automjetit

Sa zgjat?

Koha totale e vlerësuar është llogaritur duke shtuar kohën e kaluar: 1) duke pritur në radhë, 2) në sportel dhe 3) në mes të hapave.
  Min. Max.
Koha totale (përmbledhje): 12 ditë 106 ditë
nga e cila:
Pritja në radhë (përmbledhje): 1h. 10mn 4h. 20mn
Koha në sportel: 2h. 5mn 6h. 10mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm (përmbledhje): 12 ditë 106 ditë

Arsyetimi ligjor?

Normat që arsyetojnë procedurën dhe përmbajtjen e saj
Law on vehicles (MK) Ligji mbi automjetet (MK)
  Nenet 32 (paragrafi 2), 33, 33 a, 49, 62 a
Law on vehicles Ligji mbi automjetet (SQ)
  Nenet 32 (paragrafi 2), 33, 33 a, 49, 62 a
Law on administrative taxes Ligji për taksat administrative (MK)
  Nenet 15), 37 (tariff 1), 37 (tarifa 11), 37 (tarifa 3
Law on transport and traffic (MK) Ligji për transport në komunikacionin rrugor (MK)
  Nenet 2, 4), 5 (paragrafi 5), 5 (paragrafi 1), 5 (paragrafi 3, 6), 8 s (paragrafi 3), 8), 8 s (paragrafi 7, 8 (paragrafi 1, 8 (paragrafi 10)
Law on transport and traffic Ligji për transport në komunikacionin rrugor (SQ)
  Nenet 2, 4), 5 (paragarfi 5), 5 (paragrafi 1), 5 (paragrafi 3, 6), 8 x (paragrafi 3), 8), 8 x (paragrafi 7, 8 (paragrafi 1, 8 (paragrafi 10)
Rule book on driver testing and certification Rregullore për testim dhe çertifikim të shoferëve (MK)
  Nenet 2, 3, 10, 12, 13, 14
Tariff for ecology fee Tarifa për ekologji (MK)
Single trade register tariff Tarifa për regjistrin qendror (MK)
  Neni 49
Tariff for public roads (buses and trucks) Tarifa për rrugët publike ( autbusë dhe kamionë MK)
Tariff for vehicle insurance Tarifa për siguracion të automjetëve (MK)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License