Vista previa e impresión

Propiedades
 
2
Apliko për siguracion të automjetit
(e modifikur më: 5/30/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo kompani për sigurime

listuar në Website: https://goo.gl/CJdjnS

Rezultatet e pritshme

Fatura e siguracionit të automjetit 01 - Fatura e siguracionit të automjetit

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Leje qarkullimi ekzistuese (origjinal)
Në qoftë se automejti është në posedim të personit fizik, nevojitet edhe letërnjoftimi.
1. 01 - Libre deuda de patente
Letërnjoftim (origjinal)
Në qoftë se automjeti është në posedim të personit juridik, nevojitet vërtetim për gjendjen e subjektit.
1. 01 - Libre deuda de patente
Vërtetim për gjendjen e firmës (Kopje e tjeshtë)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Max. 5mn
Koha në sportel: Min. 5mn - Max. 15mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji mbi automjetet (SQ)
Ligji mbi automjetet (SQ)
Neni 31(paragrafi2)
2. Ligji mbi automjetet (MK)
Ligji mbi automjetet (MK)
Neni 31(paragrafi2
3. Tarifa për siguracion të automjetëve (MK)
Tarifa për siguracion të automjetëve (MK)

Informacion shtesë

Shuma për siguracion varet nga numri i ulëseve dhe ndryshon nga 17.300 MKD deri 22.950 MKD. Formula për llogaritjen e shpenzimeve për siguracion është i dhënë në Tarifën për siguracion të automjetëve. Në qoftë se gjatë afatit të sigurimit nuk raportohen aksidente, kompanija e sigurimeve ofron 5% ulje.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License