Mirësevini në eRegulations Gostivar!

Udhëzuesi juaj hap-pas-hapi për procedurat 

Promovim i transparencës dhe llogaridhënies

Mirësevini në portalin e procedurave transparente të Gostivarit!

Ky portal është përgatitur nga Komuna e Gostivarit në përpjekje për të siguruar informacione të qarta dhe  udhëzime hap-pas-hapi mbi rregullat dhe procedurat administrative.  Këtu do të gjeni informacione të hollësishme për mënyrën e zhvillimit të procedurës përkatëse administrative, departamenti ku duhet të drejtoheni, çfarë duhet të dorëzoni, sa duhet të pritni deri në përfundim të procedurës, sa do të jetë kostoja e përgjithshme dhe në detaje e procedurës në fjalë, si dhe bazën juridike që justifikon veprimet e përmendura.


Informatat dhe udhëzimet e prezentuara në këtë portal janë marrë dhe përgatitur në bashkëpunim të plotë me departamentet përkatëse të Komiunsë së Gostivarit dhe institucioneve tjera publike dhe private, me të cilat qytetari bashkëvepron për të arritur qëllimin e caktuar.


Komuna e Gostivarit më shumë 
Vlerësimi juaj më shumë 
Na dërgoni komentet tuaja më shumë 
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License